Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DEFENDOOR Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej

Projekt polega na wdrożeniu rekomendacji zawartych w zatwierdzonej przez PARP strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I tj. przeprowadzeniu działań, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Okres realizacji projektu: 1.07.2021 – 31.12.2022

Opis projektu: Projekt polega na wdrożeniu rekomendacji zawartych w zatwierdzonej przez PARP strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I tj. przeprowadzeniu działań, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Zakres działań rekomendowanych obejmuje zakup środków trwałych, WNiP i usług doradczych.

Zakres działań wynika z konieczności rozwiązania zdefiniowanych w trakcie audytu problemów wzorniczych m.in.:

- Brak dopasowania produktów do potrzeb klienta

- Niesatysfakcjonująca jakość wyrobów

- Ograniczona konkurencyjność

- Brak standaryzacji procesów i procedur rozwoju produktu

- Brak założeń dla komunikacji z otoczeniem rynkowym

- Brak źródeł wiedzy wspierających proces rozwoju produktów

- Brak kompetencji w zakresie wzornictwa

- Brak doświadczenia w zarządzaniu wzornictwem

- Brak kompetencji w zakresie komunikacji i badań rynkowych

- Brak kompetencji w zakresie zarządzania projektowaniem i rozwojem produktów

- Brak kompetencji w zakresie inicjowania kreatywnych zmian i procesów

- Brak wsparcia technologicznego dla uzyskania wysokiej jakości wyrobów

Zaplanowane w projekcie działania wynikają z rekomendacji i są zbieżne z wizją rozwoju firmy.

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej oraz innowacji procesowej, marketingowej
i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego.

Planowane efekty projektu to: 

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowego produktu i zmian w procesie jego produkcji. 

2. Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców 

3. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym. 

4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem. 

5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych.

Wartość projektu: 4 781 369,51 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 330 340,00 PLN

Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DEFENDOOR Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0014/21-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

Więcej projektów:
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytowych ościeżnic drzwiowych

Czytaj więcej

Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju

Czytaj więcej